Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Pusztaszabolcs története - Oldal 3 Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Pusztaszabolcs története
2. oldal
3. oldal
4. oldal
Minden oldal

1929. június 29-én nyitották meg – műsoros rendezvény keretében – a Kaszinót, továbbá több évtizedes lemaradást pótolva állandó körorvost és gyógyszertárat is kaptak. 1931-ben csendőrőrs létesült a községben. 1932 tavaszán a kereskedelmi miniszter engedélyezte a település számára a heti vásár tartását. 1938-ban nyitották az első óvodát 40 férőhellyel. 1935-ban alkották a községrendezési szabályrendeletet. 1939 decemberében nyitott ki a helyi mozgófénykép-színház.
A változások eredményeként a lakosság száma a két világháború között tovább növekedett.

A lakosságszám alakulása 1920-1940 között1940-től egyre inkább éreztette hatását a háború, de a behívások csak 1941 őszén kezdődtek meg, a település fejlődését azonban ez sem gátolta. Ugyanebben az évben szentelték fel a község katolikus templomát és átadták a Velencére vezető utat is. 1941-ben artézi kutat (107 m) ásatott az Országos Közegészségügyi Intézet, 1943-ban közösségi tüdőgondozó intézet is létesült.
A település 1944 és 1945 februárja között állt a frontvonalban, és 1945. február 2-án felszabadult. Ezt követően, ha lassan is, de megindult a települési élet normalizálódása. A folyamat bár gyorsan lezajlott nem volt egyszerű feladat. A háborúban elpusztult a település ló,- sertés- és szarvasmarha-állományának jelentős része. Nem volt liszt, só, olaj, hiánycikk volt a petróleum és a meginduló infláció következtében az árak az egekig szöktek. A felszabadulást követő jegyzői összeírás az alábbiakat rögzítette.

A felszabadulás utáni Pusztaszabolcs fontosabb adatai
A lakosság száma 1944. november 1-jén
3200 fő
A lakosság száma 1945. május 17-én 3560 fő
Használhatatlan házak száma 24 db
Használható házak száma 252 db
Hajléktalan családok száma 43 db
Az ellátottak száma 2410 fő
Az ellátatlanok száma 1097 fő
Részben ellátottak száma 53 fő
Megmaradt mezőgazdasági gépek: traktorok száma 2 db
Megmaradt mezőgazdasági gépek: cséplőgépek száma 4 db

A községben az 1945 utáni gyors fejlődés alapját a földreformmal teremtették meg. 1945 és 1952 között több ezer hold földet osztottak szét és 190 családi ház is felépült. A növekvő lakosság pedig igényelte, hogy a mindenkori községvezetés szervezze meg, hogy az emelkedő igényeknek megfelelően egyre nagyobb infrastruktúrával rendelkezzen a település. Igényelte az orvost, fogorvost (1961), az állatorvost, a gyógyszerészt; a hitéleti helyeket, az iskolát, az óvodát, az üzleteket.
Az 1945-ös év eredményeit összegezve megállapítható, hogy a legfontosabb esemény a földosztás volt, valamint ezzel egy időben a politikai pártok megalakulása. Ez a két alapvető tényező lehetővé tette, hogy Pusztaszabolcs elindulhasson a szocialista átalakulás útján.
A reformok ellenére a település gazdálkodása nem volt zavartalan. A termelést három fő tényező hátráltatta:

  • a vetőmag hiánya,
  • a munkaeszközök hiánya,
  • az igaerő hiánya.

A nehézségek leküzdése haladéktalanul indokolttá tette a szövetkezés szükségességét. (A gazdasági részben kerül bemutatásra részletesen, hogy 1945 után milyen szövetkezetek jöttek létre, milyen tevékenységet folytattak, a rendszerváltozás után hogyan alakultak át ld. Felsőcikolai NO2 Kft., Pusztaszabolcsi Agrár Zrt., MKSZ Kft.) 1949 februárjában megalakul a Felső-Cikolai Állami Gazdaság, májusban földműves-szövetkezeti kezelésbe kerülnek a magánboltok, októberben Dózsa György nevét veszi fel a település első termelőszövetkezeti csoportja. 1950-ben jön létre a Petőfi Sándor termelőszövetkezeti csoport, majd a következő hónapban vegyesipari KTSZ alakul Pusztaszabolcson, amely szövetkezések augusztus 20-án egyesülnek Béke TSZ néven. 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album080.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ