Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Pusztaszabolcs rövid bemutatása - Közművesítés és kommunális ellátás | Nyomtatás |
Tartalomjegyzék
Pusztaszabolcs rövid bemutatása
Általános jellemzés
Közlekedési csomópont
Gazdaság, gazdálkodás
Közművesítés és kommunális ellátás
Címerünk
Minden oldal

Közművesítés és kommunális ellátás
A település közművekkel teljes mértékben ellátott, a szennyvízcsatorna hálózat 2002-re megépült, a közúthálózat és a burkolat felújítása folyamatos (2006-ban készült el a Polgármesteri Hivatal mögötti burkolt parkoló, folytatódott a vízelvezető árkok felújítása és 7 km helyi közút kapott szilárd burkolatot). A szilárd hulladék elszállítása az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően működik.

Közbiztonság, tűzvédelem
A településen két állandó körzeti megbízott vigyáz a közbiztonságra, munkájukat a megyeileg is elismert Polgárőrség segíti. A település lakosságának biztonságérzetét hivatott szolgálni a Tűzoltó Egyesület, amely térségi szerepet tölt be. Eszközállományát németországi segítséggel felújította. Szorosan együttműködik a hivatásos tűzoltósággal, amely gyakran kéri beavatkozásukat a jó eszközállomány és a lelkes egyesületi tagok megbízhatósága miatt.

Gazdaságfejlesztési tervek

Pusztaszabolcs gazdasága stabil, a munkanélküliségi ráta alacsony. A történelmi sajátosságaiból eredően napjainkban is fejlett az agrárgazdaság, az ipar folyamatos fejlődését segíti a jó közlekedési helyzet és az infrastruktúra.
A község gazdaságfejlesztése során nem csupán a mennyiségi tényezők dominálnak. Az elmúlt években egyre hangsúlyosabban jelenik meg a fenntartható gazdaságfejlesztés szempontrendszere is. Ennek szellemében határoztak szélerőmű parkok létesítéséről a település közvetlen határában. A Csabawind – BékésWind (Határozat a 49932-22/2004 számú környezetvédelmi engedély módosításáról (ikt. szám:3172-4/2006), Értesítés építésügyi hatósági eljárás megindításáról (ikt. szám: 3172-8/2006)), valamint a Wind in West (Szakhatósági állásfoglalás kérés (ikt. szám: 3172-6/2006.)), mint beruházók szerződésben állapodtak meg a község vezetésével összesen 44 darab szélkerék felállításáról és üzemeltetéséről. A beruházás – amely jelenleg a műszaki engedélyeztetés szintjén tart – Magyarország legnagyobb alternatív energetikai beruházásaként működhet. A szélkerekek üzembe helyezése után Pusztaszabolcs, mint jelentős energiatermelő bekapcsolódhat a központi magasfeszültségű vezetékhálózatba.
Az önkormányzat a település közlekedésföldrajzi centrum szerepét erősítve igyekszik a vasúthálózatot és annak kiszolgáló létesítményeit erősíteni. Ezt célozzák meg a legújabb Stadler beruházások is, amelyek keretein belül a budapesti elővárosi vasúthálózat karbantartási központját hozzák létre Pusztaszabolcson (Stadler Kft. elővárosi villamos motorvonatok javító bázisa építési-bontási engedélyérő szóló határozat (ikt. szám: 4165/2006.)).
A fent említettek mellett a várossá nyilvánítás melletti legfontosabb ok véleményünk szerint azonban az, hogy városként a település előtt nagyobb lehetőségek nyílnának meg: az új rang a telephelyi érték növekedését, a forráselosztásért folyó versenyben előkelőbb helyezést, a térségi dinamizálására nagyobb esélyt nyerne. 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album093.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ