Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Az önkormányzat és gazdálkodása Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Az önkormányzat és gazdálkodása
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
Képviselő-tesület

    Pusztaszabolcs önkormányzatának képviselőtesülete 14 fős, ebből egy fő polgármester, egy fő tiszteletdíjas alpolgármester és 12 fő képviselő. A képviselőtesületnek négy állandó bizottsága és időszakosan létrehozott ad hoc bizottsága, illetve albizottságai vannak.

Az önkormányzat több települési szövetségnek is tagja:
  • Vasutas Települések Szövetsége
  • A vasúthoz kötődő települések szövetsége. Nem sok olyan település van az országban, melynek mindennapi élete, és a polgárok többsége ilyen szorosan kötődne a vasúthoz. A település kötelességének érzi a részvételt ebben a szövetségben. A szövetség célja az utazás kulturált feltételeinek megteremtése, az állomás és környékének rendben tartása, a vasút, mint környezetbarát tömegközlekedési eszköz gazdaságos működtetése, a szárnyvonalak megtartása.
  • Dunamenti önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Társulása
  • A Dunaújvárosi kistérség problémáit kezeli. Pusztaszabolcsot érinti a kerékpárút program és a Dunaferr fejlesztését célzó elképzelés.
  • Közép-Duna menti önkormányzati Társulása
  • Kistérségi társulás, amelyik a volt járás területén működik. Területfejlesztési célú egyesülés. Pusztaszabolcsot érintő projektje a Cikola-Nemzetek Völgye program.
  • Szabolcs Nemzetségek Szövetsége
  • Szabolcs elnevezésű települések egyesülete. A közös kulturális programok szervezése a fő tevékenységi terüleük.

Polgármesteri Hivatal


   A Polgármesteri Hivatal 1916-ban épült, de azóta többször átépítették, hogy a növekvő lakossági igényeknek eleget tudjon tenni. Jelenleg három osztályba szerveződbe 23 fő dolgozik a Hivatalban. Titkárság a szervezései, ügyviteli, személyügyi, munkaügyi és szabálysértési, valamint technikai feladatokat látja el. Az Igazgatási Osztály anyakönyvi- és népességigazgatási, műszaki hatósági, műszaki fejlesztési, kommunális ellátási, általános igazgatási, szociális igazgatási, gyámügyi és közterület-felügyeleti feladatokat lát el. A Pénzügyi Osztály költségvetési gazdálkodás-, és számviteli feladatok, pénzügyi igazgatási és adóigazgatási, pályázati és pénztárosi feladatokat végez.

Az önkormányzati gazdálkodás

Bevételek és kiadások

   Az önkormányzat bevételei és kiadásai évről évre növekednek. Ez a tendencia adódik a növekvő önkormányzati feladatvállalásból, valamint az infláció hatásából. Az önkormányzati intézmények fenntartása, a kötelező feladatok ellátása a költségvetésben kiemelt szerepet kap. A fejlesztésre fordítható pénzek arányát mégis erőn felül emeli önkormányzat, mely a pályázatok útján nyert összegekkel és a lakosság növekvő anyagi szerepvállalásával érhető el.
    Az önkormányzat bevételek és kiadások alakulását bemutató grafikon jól jellemzi az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. 1992-1993-ban, 1994-ben és 1999-től már volt lehetőség tartalék képzésére. 1995-1998-ig csak a működés biztosítására volt elég a saját bevétel, illetve a kapott központi támogatás. 1998-től viszont évről évre jelentős összegű szabad pénzmaradvány képződött

Az önkormányzati bevételek és kiadások alakulása


 A bevételek alakulása


 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album074.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ