Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Aktuális bizottsági ülések

Aktuális bizottsági ülések
(Zárt ülés kivételével az ülések nyilvánosak)

Pénzügyi Bizottság
Az ülés ideje: 2017. május 22. (hétfő) 16.15 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Településfejlesztési és Értéktár Bizottság
Az ülés ideje: 2017. május 22. (hétfő) 16.00 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Humán Bizottság
Az ülés ideje: 2017. május 23. (kedd) 16.15 óra
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

 

A Bizottságok napirend-tervezete megegyezik a következők szerint:
(Az aktuális bizottság a hatáskörébe tartozó előterjesztéseket tárgyalja, melyeket maga határoz meg.)

Nyílt ülés

Napirend 1. pontja
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Napirend 2. pontja
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásának átfogó értékelése

Napirend 3. pontja
Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi munkájáról

Napirend 4. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének módosítása

Napirend 5. pontja
Az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítása

Napirend 6. pontja
Döntés a "Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása" tárgyában pályázati eljárásról

Napirend 7. pontja
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Napirend 8. pontja
Szabolcs vezér csobogójának terve (helyszíni)

Napirend 9. pontja
Árajánlatok kőzúzalékos út építésére (helyszíni)

Napirend 10. pontja
Árajánlatok a Szent István u. 28. 1. lakás felújítására (helyszíni)

Napirend 11. pontja
Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 0229/18. hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződése

Napirend 12. pontja
Bérleti szerződés fotovoltaikus erőmű létesítésére a Pusztaszabolcs (Felsőcikola) 0229/18. hrsz. ingatlanon

Napirend 13. pontja
Magyar Önkormányzatok Szövetségében tagsági jogviszony megszüntetése

Napirend 14. pontja
Pusztaszabolcsi Sport Club támogatási kérelme

Napirend 15. pontja
A Pusztaszabolcsi Város Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása

Napirend 16. pontja
ASP központhoz történő csatlakozás érdekében megvalósítandó projekt tevékenységek

Napirend 17. pontja
Bérleti díj csökkentés iránti kérelem

Napirend 18. pontja
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület támogatási kérelme

Napirend 19. pontja
Római Katolikus Egyházközség elszámolása a Boldogasszony Közösségi Ház 2016. évi működéséhez nyújtott önkormányzati támogatásról

Napirend 20. pontja
Kártérítési igény elbírálása

Napirend 21. pontja
Szabolcs Híradó ingyenes terjesztése Pusztaszabolcs lakosai számára

Napirend 22. pontja
A 2017/2018-as nevelési évre vonatkozó óvodatej program

 

0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth Ildikó (szül.: Budapest, 1992.09.18. an.:
Baloni Ildikó) 2490 Pusztaszabolcs, Zrínyi u. 47. szám alatti lakos kérelmének helyt adva a 7.000,- Ft azaz hétezer forint rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg természetbeni ellátásként.

A Képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen nincs helye fellebbezésnek. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva a határozat közlését követő naptól számított 30 napon belül - bírósági felülvizsgálat iránt –keresetet indíthat. A keresetlevelet Pusztaszabolcs Város Jegyzőjénél kell benyújtani, és arról a Fejér Megyei Törvényszék dönt. A peres eljárás illetékmentes.

INDOKOLÁS

Tóth Ildikó pusztaszabolcsi lakos rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Polgármesteri Hivatalnál.

Kérelmét azzal indokolta, hogy élettársával mindketten munkanélküliek, jövedelem nélkül, szüleik segítségével élnek, áprilisra várják gyermekük születését. Élelmiszersegélyt kérnek.

Pusztaszabolcs Város Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 15/2003. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) 9.§ (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.”

Az Ör. 9.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint a támogatás a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyának, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítésére is adható.

Az Ör. 9. § (3) bekezdése alapján „A rendkívüli támogatás összege alkalmanként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-tól 100 %-ig terjedő összeg lehet.”

A gyermekek védelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI .törvény (továbbiakban Gyvt.) 18. § (5) bekezdése, és az Ör. 10. § (1) bekezdése alapján a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A képviselő-testület a kérelmező részére a rendelkező részben foglaltak szerint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátásként állapította meg.

Határozatom a fentebb hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Gyvt. 21 §-án, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 72.§ (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról a Ket. 100. § (1) bekezdés f) pontja és a (2) bekezdés alapján történt tájékoztatás.

Az eljárási cselekmény során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem történt rendelkezés.

A Képviselő-testület hatáskörét a Gyvt. 18.§ (1) bekezdés b) pontja, illetékességét ugyanezen jogszabály 18/A § (1) bekezdése állapítja meg.

Felelős: Csányi Kálmán polgármester

Határidő: azonnal

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album062.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ